دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
بزرگ راه حرم تا حرم
آزادراه حرم تاحرم «پاشنه آشیل »مسئولین ونمایندگان نیشابور بزرگ 03 مرداد 1399

آزادراه حرم تاحرم «پاشنه آشیل »مسئولین ونمایندگان نیشابور بزرگ

یکی از مطالبات به حق مردم شهرستانهای نیشابور، فیروزه وزبرخان از مسئولین بحث گذر آزادراه حرم تا حرم از مسیر این سه شهرستان است که پاشنه آشیل مسئولین ونمایندگان فعلی این شهرستانها می باشد .