شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 20 July , 2024
بایگانی‌های نگاه آموزه های عرفانی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
قدر زر، زرگر شناسد،قدر گوهر، گوهری ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
۳۰شهریور روز جهانی قدرشناسی

قدر زر، زرگر شناسد،قدر گوهر، گوهری

عقل به طور فطری تمایل دارد از موجودی که به او نعمتی عطا کرده است، قدرشناسی کند. جدای از محرومیت هایی که به دنبال بی تفاوت بودن نسبت به این امر درونی دامنگیر انسان می شود، عقل (وجدان) نیز مواخذات و شماتت های خاص خود را برای فرد کفران کننده خواهد داشت. در این میان، آنچه می تواند سبب برقراری مدام روحیه قدرشناسی باشد، وجود شناخت نسبت به منعم است.