جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹ Friday, 5 March , 2021
رشته های جدید
بهداشت و درمان؛ پرده ای دیگر از تبعیض بر نیشابور 07 آبان 1399

بهداشت و درمان؛ پرده ای دیگر از تبعیض بر نیشابور

ارتقاء شبکه بهداشت و درمان شهرستانها به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منجر به توسعه کیفی و کمی انکار ناپذیر خدمات بهداشتی و درمانی می شود.