پنج شنبه, ۶ آبان , ۱۴۰۰ Thursday, 28 October , 2021
باز نشر متون گویشی
فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق 30 شهریور 1399
زبان و گویش محلی

فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق

بر آن هستیم با تأکید بیشتر بر نیشابور و گویش محلی متون محلی را دنبال کنیم. در این راه و راستا منتظر مطالب گزینشی و گویشی شما به لهجه و گویش نیشابوری و در نهایت گویش و لهجه خراسانی هستیم. می توانید با معرفی کتاب و متن در این راه همکار و همراه ما باشید.