یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
افسانه محلی
فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق 30 شهریور 1399
زبان و گویش محلی

فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق

بر آن هستیم با تأکید بیشتر بر نیشابور و گویش محلی متون محلی را دنبال کنیم. در این راه و راستا منتظر مطالب گزینشی و گویشی شما به لهجه و گویش نیشابوری و در نهایت گویش و لهجه خراسانی هستیم. می توانید با معرفی کتاب و متن در این راه همکار و همراه ما باشید.