یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ Sunday, 24 October , 2021
اسفندیار
فردوسی پاسدار زبان فارسی نیست 28 اردیبهشت 1399
یادداشتی به بهانه روز ملی خیام

فردوسی پاسدار زبان فارسی نیست

لازم است به آن چه از گذشته تا به امروز به شکل میراث فرهنگی و ادبی و سرمایه ملی به ما ارث رسیده است و برای ما مهم است، با دقت بیشتر نگاه کنیم و از ابرازهای احساسی به جای تأمل های دقیق پرهیز نماییم.