هشت طرح شهرداری نیشابور با اعتباری بیش از ۳۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق