هشت طرح شهرداری نیشابور با اعتباری بیش از ۳۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق