فیروزه روی ریل توسعه و پیشرفت | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق