شهرک صنعتی خیام شهرستان زبرخان و شهرستان فیروزه میزبان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق