همزمان با دهه ولایت ۴ پروژه شهرداری نیشابور به بهره برداری رسید | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق