همزمان با دهه ولایت ۴ پروژه شهرداری نیشابور به بهره برداری رسید - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق