روستای سلیمانی سپهر در ایام قرنطینه | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق