حال و هوای بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق