تلاش و ایثار کارکنان بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق