برگزاری نخستین جشنواره ریواس در روستای میرآباد نیشابور | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق