بخش جراحی بیمارستان 22 بهمن نیشابور پس از 40 سال تعطیل شد | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق