بازدید معاون وزیر بهداشت از بیمارستان کرونایی ها در نیشابور | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق