امضای هفت تفاهمنامه همکاری بین شهرداری نیشابور و سازمان همیاری های استان - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق