امضای هفت تفاهمنامه همکاری بین شهرداری نیشابور و سازمان همیاری های استان | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق