افتتاح پروژه های شهرداری نیشابور به مناسبت روز شوراها | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق