آغاز توزيع ١٥٠٠بسته معيشتي توسط مجتمع فولاد خراسان - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق