آغاز توزيع ١٥٠٠بسته معيشتي توسط مجتمع فولاد خراسان | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق