آغاز بهره برداری از 14 طرح شهرداری نیشابور در هفته دولت - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق