آغاز بهره برداری از 14 طرح شهرداری نیشابور در هفته دولت | نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق