پلمب ۵ واحد قصابی متخلف در بخش زبرخان
پلمب ۵ واحد قصابی متخلف در بخش زبرخان
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: ۵ واحد قصابی در بخش زبرخان شهرستان نیشابور که مبادرت به کشتار غیر مجاز دام می نمودند با حکم دادستان این بخش و توسط دامپزشکی شهرستان نیشابور پلمب شدند.

دکتر علی سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور ضمن تقدیر از دادستانی و تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات بهداشتی در راستای تامین امنیت غذایی جامعه گفت : در راستای پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام بخصوص تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ۵ واحد قصابی در بخش زبرخان که اقدام به کشتار غیر مجاز دام می کردند به پیشنهاد شبکه دامپزشکی و با حکم دادستان بخش زبرخان و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند .

وی افزود : در راستای پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام بخصوص تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ۵ واحد قصابی در بخش زبرخان که اقدام به کشتار غیر مجاز دام می کردند به پیشنهاد شبکه دامپزشکی و با حکم دادستان بخش زبرخان و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند.

وی با تاکید بر اینکه کشتار غیر مجاز علاوه بر آلودگی زیست محیطی باعث انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند شاربن ، کیست هیداتید ، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و . . . . می گردد به کلیه متصدیان عرصه مواد پروتئینی هشدار داد بایستی دستورالعمل های بهداشتی دامپزشکی را در واحدهای صنفی خود رعایت نمایند و از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت قرمز حتما به لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی توجه نموده و در هنگام خرید مرغ نیز به تاریخ تولید و انقضا آن توجه نمایند.