نام گذاری خیابان خبرنگاران در انتظار وصول لایحه
نام گذاری خیابان خبرنگاران در انتظار وصول لایحه
خاتون شرق - شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نیشابور با ۹ دستور کار برگزار شد.

شصت و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نیشابور با ۹ دستور کار برگزار شد.
نخستین دستور کار این جلسه به شیوه نامه تدفین در قطعه نام‌آوران اختصاص یافت.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان شورای شهر نیشابور در این خصوص گفت: این شیوه نامه مدت های مدید در شورای شهر مسکوت مانده بود که با نامه شهردار دوباره در دستور کار قرار گرفت اما با اصلاحات انجام شده بار دیگر به شورای اسلامی برگشت. در این لایحه که سه فصل و چند ماده در آن تصویب شده بود با توجه به دغدغه و نگرانی های موجود که در چهار فصل، موضوع مطرح شده بود نام آوران عبارتند از:
قهرمانان ورزشی، مشاهیر ادبی، فرهنگی و هنری، نام آوران مذهبی و مشاهیر علمی.
در بهشت فضل قطعه ای را با عنوان نام آوران پیش بینی کرده ایم که با توجه به عدم وجود ضابطه گاهی مراجعاتی به منظور دفن در آنجا صورت می گرفت و همچنین به خاطر عدم وجود ساز و کار، وضعیت نابسامانی در آن مکان شکل گرفته است.
وی افزود: فصل دوم آن مربوط به شرایط عمومی تدفین است که به صورت کلی حذف شد و هر دستگاهی که تشخیص دهد فردی جزء نام آوران است و خدمات ارزنده ای در حوزه‌های مذبور داشته باشد با معرفی دستگاه و تشکیل کمیسیون که در فصل سوم پیش بینی شده و متشکل از ۲ نفر از اعضای شورای شهر کمیسیون خدمات شهری و کمیسیون فرهنگی، نماینده فرمانداری نیشابور، نماینده شهردار(رئیس سازمان آرامستان ها) و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی و نماینده مرجع معرفی کننده بدون حق رأی وصرفا جهت ارائه مدارک و توضیحات تشکیل می شود و اگر کمیته تشخیص داد آن فرد به عنوان نام آور است در قطعه مورد نظر دفن می شود.
سید مؤمن حسینی در ادامه گفت: دبیری این کمیته به عهده خود سازمان خواهد بود و جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات هم با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و بحث رایگان یا عدم رایگان بودن هم در کمیته ی مذکور صورت خواهد گرفت. در شیوه نامه ای که شورا در قالب لایحه به شهرداری ارسال کرده، اصلاحات انجام شده از کمیسیون به هیأت رئیسه و شورای اسلامی ارسال شده که خواهشمندم در صورت توافق اعضای محترم تصویب و جهت اصلاح به شهرداری ارسال شود.
این طرح با موافقت آراء به تصویب رسید.

دستور کار دوم در خصوص نام گذاری معابر و خیابان های سطح شهر ،موضوع بند دوم صورت جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی و جوانان بود و سید مؤمن حسینی در این باره گفت: دراین رابطه شهرداری لایحه ای را تنظیم کرد که در خود شهرداری کمیته‌ای با عنوان نام گذاری تشکیل می شود. پنج مورد در قالب لایحه به شورای شهر ارسال شده که غیر از یک مورد مابقی به تصویب رسید.موارد به شرح زیر می باشد:
۱_ موضوع نام گذاری معبری به نام سید عبدالله قرشی مطرح و با نام گذاری معبر بلوار بعثت ۴۰ به صورت زیر نویس موافقت گردید.( ایشان از شخصیت های نیشابوری مؤثر در تهران بودند که دبیری نیشابوری های مقیم تهران را بر عهده داشتند)
۲_ معبری به نام سردار شهید قاجاریان و با نام گذاری بلوار ۴۵ متری با نام ایشان مصوب شد که بلوار قدس شهرک به نام سردار قاجاریان نام گذاری شود.
۳_درخواست شماره ۱۰۷ اهالی منطقه رحمت آباد در خصوص نام گذاری معبر جنوبی چهار راه رحمت آباد به نام خیابان امام سجاد(ع) مجدداً مطرح شد لذا با توجه به تأکید و اصرار اهالی منطقه به نام گذاری معبر مذکور به نام امام سجاد و با توجه به اینکه قبلاً نیز از سوی دهیاری منطقه به همین نام معرفی شده مورد موافقت قرار گرفت.
۴_درخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با نام گذاری معبری به نام منابع طبیعی مطرح و با نام گذاری ابتدای خیابان تعاون تا ابتدای بوستان سرو و تا ابتدای مسیر رسول الله و قبل از شروع تعاون ۱ به نام منابع طبیعی مورد تصویب قرار گرفت.
۵_درخواست کمیته عفاف و حجاب شهرداری مبنی بر نام گذاری معبری به نام حجاب مطرح که با نام گذاری تقاطع خیابان ۱۵ خرداد و بلوار بعثت به نام تقاطع حجاب مورد موافقت قرار گرفت.
حسینی اشاره کرد: لایحه بعدی و با پیگیری خبرنگاران، تقاطعی به نام خبر نگار مطرح و تصویب شد که به محض وصول لایحه در کمیسیون مطرح و اقدامات اجرایی آن صورت خواهد گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه طرح جی نف در حال پیشرفت است یکی از الزامات این پروژه این است که نام های تکراری درمعابر به طور کامل برچیده شود.
بند اول بلوار بعثت، بعثت ۴۰ به صورت زیرنویس به نام سید عبدالله قرشی.( تصویب شد)
بند دوم، بلوار ۴۵ متری که تغییر پیدا کرد، بلوار قدس به شهرک، به نام سردار شهید قاجاریان( تصویب شد)
بند سوم، معبر جنوبی چهار راه رحمت آباد به نام امام سجاد(ع) (با اکثریت آراء تصویب شد)
بند چهارم ، منابع طبیعی و آبخیزداری که خیابان تعاون ۱ به این نام تغییر می یابد.( تصویب نشد )
بند پنجم، کمیته عفاف و حجاب هم تقاطع خیابان ۱۵ خرداد و بلوار بعثت.( تصویب شد)

دستور کار سوم در خصوص صدور مجوز پرداخت پنجاه میلیون ریال به آقای محمد لزگی، موضوع بند ۶ صورت جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی و جوانان.
سید مؤمن حسینی در این زمینه گفت: لایحه ای به مبلغ پنجاه میلیون ریال به آقای محمد لزگی از محل ماده‌ی ۱۷ و به دلیل اینکه نیازمند تصویب شورای اسلامی است و به همین دلیل شهردار لایحه ای را تنظیم کردند و در کمیسیون با توجه به مدارکی که خود آقای لزگی از بیمارستان و مستندات پزشکی ارائه کردند مورد تصویب اعضای شورا رسید.

دستور کار چهارم در خصوص توافقنامه شهرداری و آقایان علی اکبر قاجاریان و علی حصاری موضوع بند پنجم صورت جلسه کمیسیون نظارت ،حقوقی، املاک و قرار دادها احمد همت آبادی( شورا) رئیس کمیسیون حقوقی گفت:این توافقنامه در شهرداری به انضمام مدارک ،تنظیم و ارسال به شورا شده و مشخصات ملک، ورثه علی اکبر قاجاریان و علی حصاری هستند.
مشخصات ملک:
مساحت کل عرصه مشاع ۴۷۲ و ۶۲ صدم متر مربع، مساحت عرصه در مسیر ۴۷و۴۲صدم متر مربع و آدرس واقع در نبش خیابان ۱۵ خرداد ۱۴ می باشد.
شرح امتیازات شهرداری بابت تملک این مسیر با توجه به اینکه قسمتی از پلاک ششدانگ پلاک فوق برابر کروکی پیوست در تعریض خیابان ۳۲ متری قرار گرفته، طلبکاری مالک بر اساس کارشناسی جمعا مبلغ ۳۵ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال است که مقرر گردید از بدهی های مالک بابت صدور پروانه در باقیمانده همین پلاک( کل مبلغ بدهکاری مالک ۱۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۳۶هزار و ۴۶۶ ریال)کسر، نهایتاً الباقی بدهکاری نام بردگان به شهرداری مبلغ ۸۰ میلیارد و ۶ میلیون و ۳۶هزار و ۴۶۶ ریال می باشد. بدیهی است پس از تأیید شورا امور مربوط به مسائل توافقنامه پی گیری خواهد شد.
همت آبادی افزود:عرصه ملک در مسیر ،به ازاری هر مترمربع مبلغ ۷۵ میلیون تومان، عرصه باقیمانده ملک با کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع یکصد میلیون تومان و عرصه باقیمانده ملک با کاربری تجاری به ازای هر متر مربع ۱۳۰ میلیون تومان.
مهندسین صالح آبادی، پیر نیاپور و کاووسی نیا نیز ملک را ارزیابی کرده و در کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.
با تصویب هیئت شورا این طرح به کمیسیون برگشت خورد.
این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید.

دستور کار پنجم در خصوص صدور مجوز مساعدت با خانم رهبر موضوع بند دو صورت جلسه کمیسیون خدمات شهری سلامت و محیط زیست بود و حبیب‌الله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری در توضیح به این لایحه گفت: شهرداری لایحه ای را برای مساعدت با خانم رهبر با پرسنل شهرداری برای ساخت خانه فرهنگ امام سجاد علیه السلام تنظیم کرده است که دارای ایراد و نیازمند اصلاح است باعنوان: همکاری زیادی با پرسنل شهرداری و پیمانکار!
پیمانکار موظف به انجام امور و هزینه ها بوده است.
تقاضاهایی که خانم رهبر ،چه قبل ساخت چه بعداز ساخت، در قالب کمک خواستار شدند که هشت میلیون تومان از ماده ۱۷ به ایشان مساعدت کنیم.خواهش بنده از شهرداری پیگیری این موضوع به جهت عدم تقاضای مجدد ایشان به منظور درخواست مبالغ دیگر است و ماجرا فیصله پیدا کند و در کمیسیون با پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان از ماده هفده موافقت شده.
این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید.

دستور کار ششم در خصوص موافقت با اصلاح لایحه ۲۱۰۴ مجوز خرید کمپرسی بنز ۲۶۲۴ موضوع بند پنجم صورت جلسه کمیسیون اداری مالی برنامه و بودجه بود و
احسان مرآتی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: پیشتر شهرداری لایحه ای را به شورا برای موافقت با خرید یک دستگاه بنز کمپرسی ارسال کرده بود و با توجه به اینکه اعتبارات به صورت وام تخصیص داده شده به این موضوع با خرید یک دستگاه بنز کمپرسی، صرفاً هفتاد درصد این اعتبارات جذب می شد شهرداری با هدف اینکه بتواند صددرصد این اعتبارات را جذب کند، یک دستگاه را تبدیل به ۲ دستگاه کرد و ۳۰ درصد اعتبار باقیمانده را از محل کد بودجه ۵۰۳۰۴ که مربوط به خرید ماشین آلات است مقرر شده تأمین کند.
در کمیسیون نیز با این درخواست موافقت شده است.
این طرح نیز با اکثریت آراء به تصویب رسید.

دستور کار هفتم در خصوص توافقنامه شهرداری و آقای محمد شوره ای بند چهارم صورت جلسه کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها بود.
احمد همت آبادی(شورا) رئیس کمیسیون حقوقی در این زمینه گفت: لایحه ای که در خصوص توافقنامه با آقای شوره ای تنظیم شده مورد موافقت قرار گرفته و مکان آن سید جمال ۱۲ و از اولویت های ما است.
مشخصات ملک ۱۵۶ متر مربع، مساحت کل اعیان ۸۳ و۸۰ صدم متر مربع و مساحت عرصه در مسیر خیابان ۱۲متری، ۱۹ و۴۰ صدم متر مربع است
شرح امتیازاتی که شهرداری بابت این تملک پرداخت می کند شش دانگ پلاک فوق برابر کروکی پیوست در تعریض خیابان ۱۲ متری حد فاصل خیابان گلشن و سید جمال اسدآبادی جنوبی.
طلبکاری مالک بر اساس کارشناسی صورت گرفته جمعا به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال که پس از تصویب شورا تحویل و تخریب متراژ در مسیر شهرداری ، شهرداری نسبت به پرداخت یک میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال به مالک اقدام و الباقی طلبکاری مالک به مبلغ یک میلیارد ریال پس از اصلاح سند به پلاک مذکور پرداخت می شود.
عقب نشینی ها و ارزش عرصه در مسیر از قرار هر متر مربع ۱۲ میلیون تومان و ارزش اعیان در مسیر هر متر مربع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.
آقایان مهندسین ایزد خواه، حلاجی و صدیقی کارشناسان ارزیابی بوده‌اند و این طرح در کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.

دستور کار هشتم در خصوص توافقنامه شهرداری و آقای محمد رنگانی بند هفتم صورت جلسه کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها بود و رئیس کمیسیون حقوقی در این مورد گفت: این طرح با حضور۶ نفر از همکاران تأیید شد.
آدرس توافقنامه انتهای خیابان شهید منتظری است.مساحت کل عرصه ۳۱۴ متر، مساحت کل اعیان ۱۲۰ متر به علاوه ۳۳۰ متر مربع ومساحت عرصه در مسیر ۳۱۴ متر.مساحت اعیان در مسیر ۱۲۰ به علاوه ۲۵۰ متر مربع است.
اعطایه ی شهرداری بابت این تملک با توجه به اینکه کل شش دانگ پلاک های ۱۱۵ و ۱۱۶ فرعی به صورت یک باب منزل برابر کروکی پیوست در مسیر خیابان ۳۰ متری، حدفاصل خیابان شهید منتظری و کال جنگل قرار دارد و در اولویت سال جاری می باشد، لذا طلبکاری مالک بر اساس کارشناسی جمعا مبلغ ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال که توافق شد با بدهی املاک تا سقف این مبلغ تعادل گردد.
همت آبادی افزود: بدیهی است پس از تصویب شورای اسلامی تحویل و انتقال سند پلاک های در مسیر به نام شهرداری برابر ضوابط اقدام می شود که در اولویت های هفت گانه شهرداری قرار دارد.
این طرح با موافقت آراء به تصویب رسید.

دستور کار آخر در خصوص صورت جلسه فی مابین شهرداری و آقای حمید سید آبادی و خانم ها زهرا فکوری و نسرین رضوانی، بند نهم صورت جلسه کمیسیون نظارت حقوقی املاک و قرار دادها بود و رئیس کمیسیون حقوقی در این خصوص گفت: این لایحه در کمیسیون مصوب شده و صورت جلسه با توجه به نامه اداره ثبت املاک نیشابور و نظر به اینکه برابر کروکی پیوست متراژ ۲و ۶۸ صدم متر مربع واقع در انتهای خیابان نور ۲۴ در تعریض ضلع شمال پلاک فوق قرار گرفته، به متراژ ۴ و۳۲ صدم متر مربع از ممر ضلع غرب، ضمیمه پلاک مذکور است.
لذا مقرر گردید پس از کسر متراژ تعریض از متراژ ضمیمه شده ، الباقی به مساحت ۱ و ۶۴ متر مربع برابر کارشناسی جمعا به مبلغ ۴۱۰ میلیون ریال به مالکین صرفاً جهت تجمیع با پلاک ۷۷۳۶فرعی واگذار شود.
این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید.