منشور حقوق شهروندی روی میز شورای شهر نیشابور
منشور حقوق شهروندی روی میز شورای شهر نیشابور
چهارشنبه گذشته در یکصد و سی و دومین جلسه علنی شورای پنجم شهر نیشابور اعضای شورای اسلامی شهر طی طرحی با تعیین اهداف و محورهای منشور «حقوق و وظایف شهروندی»، تدوین این منشور را در دستور کار پارلمان شهری نیشابور قرار دادند.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر نیشابور گفت: برخورداری متوازن و عادلانه عموم شهروندان از خدمات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، عمرانی، رفاهی، محیط زیستی و بهداشتی شهری، آشنایی شهروندان با وظایف قانونی شورای اسلامی شهر، شهرداری و سایر نهادهای عمومی شهری و آشنایی مردم با تکالیف شهروندی در مواجهه با سایر شهروندان و نهادهای عمومی از جمله اهداف تدوین این منشور است.
رضا مهرداد اظهار داشت: دسترسی برابر به حمل‌ونقل عمومی، دسترسی عادلانه به امکانات بهداشتی، حق دسترسی و برخورداری از تمام نقاط شهری به ویژه در حوزه‌های رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، حق برخورداری از زیرساخت‌ها، بازآفرینی پایدار شهری به ویژه در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، توزیع فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاری، ساماندهی اقشار آسیب‌پذیر شهر، حفظ و نگهداری از میراث مادی و معنوی شهر، توسعه متوازن کالبدی شهر و کاهش نابرابری‌های فضایی، ساماندهی و صیانت از حریم شهر و تعیین حدود اختیارات و وظایف دستگاه‌های خدمات رسان در مواجهه با کانون‌های بالقوه سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه بخشی از محورهای منشور حقوق و وظایف شهروندی است.
وی اظهار داشت: صیانت از سیما و منظر شهری، صیانت از حقوق گردشگران، تمهید شرایط قانونی لازم برای عرضه سوغات و تولید صنایع‌دستی نیشابور، تسهیل برای آگاهی و دسترسی شهروندان از تمامی قوانین و مقررات شهری، ضمانت دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز در حوزه شهری متناسب با قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، حق حضور و استماع جلسات علنی شورای اسلامی شهر و اطلاع از مصوبات پارلمان شهری، تسهیل شرایط برای ارتباط مستقیم و غیرمستقیم شهروندان با مدیران شهری، تمهیدات لازم برای تکریم ارباب‌رجوع بر اساس اخلاق و کرامت انسانی، آشنایی مردم با تکالیف شهروندی در مواجهه با سایر شهروندان و نهادهای عمومی و پیش‌بینی بسته‌های آموزشی در حوزه حقوق شهروندی برای گروه‌های هدف نیز جزو محورهای این منشور می باشد.
وی افزود: به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و حقوق مدنی شهروندان در چارچوب قانون، صیانت از گسترش ارتباطات انسانی و مناسک آیینی و جمعی متناسب با هنجارهای جامعه، توسعه و پیش‌بینی فضاهای عمومی مناسب برای برگزاری گردهمایی‌ها در چارچوب قانون، صیانت از جایگاه رسانه‌ها و تضمین دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز در حوزه مدیریت شهری، صیانت از حقوق شهروندان در برخورداری از پاکیزگی و نظافت محیط شهری و صیانت از محیط‌زیست و کوچه‌باغ‌های قدیمی نیز از دیگر محورهای پیشنهادی این منشور است.
وی یادآور شد: این منشور در چارچوب اهداف و محورهای تعیین شده در این طرح از طریق بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان و حقوق‌دانان مرتبط، در نظر گرفتن قوانین موضوعه کشور و نیازسنجی‌های مرتبط با مطالبات شهروندان و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسانی شهری به ویژه شهرداری تدوین خواهد شد.