هم شاعر هم شعر در باب شعر و شاعران معاصر نوشته‌ی سایه اقتصادی نیا
هم شاعر هم شعر در باب شعر و شاعران معاصر نوشته‌ی سایه اقتصادی نیا
معرفی کتاب های قابل!

 

این کتاب که توسط انتشارات نشر مرکز در سال ۱۳۹۴ به زیور طبع آراسته گردیده است از جمله آثار سرکار خانم سایه اقتصادی نیا است که در حوزه شعر معاصر به رشته تحریر در آمده است. این کتاب از دو بخش تشکیل گردیده که در بخش نخست به پیشکسوتان شعر بعد از نیما که عبارت‌اند از ژاله اصفهانی، هوشنگ ایرانی، منوچهر آتشی، فروغ فرخزاد، قیصر امین پور و سلمان هراتی اشاره دارد و در بخش دوم نقدهایی دارد بر اشعار نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، یدالله رؤیایی.

کتابی تأمل برانگیز در باره تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر

 

کتاب بر مبنای دو رویکرد متفاوت و بلکه چندین رویکرد مختلف شکل‌ گرفته است رویکرد نخست برمی‌گردد به نگاه کلی نگرانه و سیمای عمومی شاعران و بنیان‌های فکری مرسوم در ادبیات ایران و در بخش دوم سعی شده است بر اساس روند تکوینی و شکل یابی آثار ادبی بعد از نیما یک رویکرد یا روش جهت نقد و بررسی و تحلیل آثار شاعران معاصر تدوین و تهیه شود. این کتاب که در ۱۲۷ صفحه به رشته تحریر در آمده و تقریباً از مراجع مختلف و متنوع ادبیات فارسی بهره برده است با نگاهی به کتابنامه آن می توان دقت کرد که کتاب هم شعر هم شاعر اثری قابل توجه و تأمل برای بررسی ادبیات معاصر در حوزه نقد و نظریه ادبی است.

در صفحه ۶۹ کتاب می خوانیم:

«رنجی که نیما در هموار کردن راه صعب العبور نوزایی شعر فارسی بر خود روا داشت، نه تنها در آراء و نامه ها و نوشته های او پیداست، بلکه از آن روی که جزئی از زیست شاعر شده بود، دستمایه قطعاتی از اشعار او نیز قرار گرفت.»