فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق
فراخوان گردآوری و درج مطلب به گویش نیشابوری در خاتون شرق
بر آن هستیم با تأکید بیشتر بر نیشابور و گویش محلی متون محلی را دنبال کنیم. در این راه و راستا منتظر مطالب گزینشی و گویشی شما به لهجه و گویش نیشابوری و در نهایت گویش و لهجه خراسانی هستیم. می توانید با معرفی کتاب و متن در این راه همکار و همراه ما باشید.

نشریه خاتون شرق با در نظر گرفتن حفظ و اشاعه فرهنگ و ارائه اصالت های زبان بومی و با توجه به این که زبان هر سرزمین و هر قوم یکی از سنگرهای مهم ارزشی آن جغرافیا می باشد بدین وسیله اعلام می دارد با در نظر گرفتن محتواهای ارائه شده و قابل چاپ در حوزه شعر، داستان، مثل، متل و حکایت با گویش نیشابوری مطالب ارسالی توسط همزبان های محترم را جهت پویا ساختن زبان در حوزه ادبیات مکتوب، چاپ می نماید. لذا علاقمندان به همکاری در این بخش آثار خود را به آدرس @masoodbalochi ارسال فرمایند.

با باز نشر متون به گویش نیشابوری به پویایی فرهنگ شهرستان مان کمک کنیم (منبع نقشه اینترنت)
  • نویسنده : مسعود اصغرنژادبلوچی
  • منبع خبر : خاتون شرق