فراخوان شورای شهر برای جذب سرمایه‌گذار مرمت و بهسازی «خانه قریشی»
فراخوان شورای شهر برای جذب سرمایه‌گذار مرمت و بهسازی «خانه قریشی»
خاتون شرق - خانه‌های تاریخی نیشابور با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مرمت و بازسازی می‌شود و به روش بازگشت سرمایه‌ی مشارکت‌کنندگان، مورد بهره‌برداری مناسب قرار می‌گیرد.

خانه‌های تاریخی نیشابور با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مرمت و بازسازی می‌شود و به روش بازگشت سرمایه‌ی مشارکت‌کنندگان، مورد بهره‌برداری مناسب قرار می‌گیرد.
بنا بر طرحی که دوشنبه گذشته در کمیسیون اقتصاد شهری، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر به تصویب رسید خانه‌ی قریشی با سرمایه‌گذاری به شکل بی‌ِاُ‌تی یا روش برگشت تدریجی سرمایه‌ی مشارکت‌کننده، مورد بهسازی و مرمت قرار می‌گیرد.
این طرح که جزئیات آن به صورت مفصل در کمیسیون مرتبط شورا مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی و با نظارت و تأیید شهرداری و میراث فرهنگی اجرایی می‌شود.
قرار است طی هفته‌‌های آینده، فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای این طرح در جراید محلی و در تابلوهای شهرداری نیشابور منتشر شود تا داوطلبان مشارکت‌کننده، فرصت برابر برای این امر داشته باشند.
مسؤول واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی شهرداری در این کمیسیون گفت: هدف اصلی این طرح، نگهداری و مرمت آثار تاریخی است که در حال حاضر دولت و میراث فرهنگی یا شهرداری، توان اجرایی و مالی برای این کار را ندارند و چه خوب است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی، طبق ضوابط میراث فرهنگی و شهرداری، مرمت و بهسازی را انجام دهد و بهره‌برداری خوبی در زمینه‌های گردشگری نیز از آن داشته باشد.
محمد احمدآبادی گفت: اگر این طرح موفق باشد برای سایر خانه‌های تاریخی نیشابور نیز همین روش بکار گرفته می‌شود تا حفظ و نگهداری آثار با ارزش تاریخی شهرستان که خواست همه‌ی مردم و دولت است از این طریق میسر شود و مردم هم با استفاده از خدماتی که در این مکان‌ها ارائه می‌شود بیشتر با این محیط‌ها آشنا شوند.
وی همچنین تأکید کرد: تمام مراحل بازسازی و مرمت خانه‌هایی که به این طریق مورد مرمت و بهسازی قرار می‌گیرند زیر نظر میراث فرهنگی و شهرداری انجام می‌شود و برنامه‌ی شهرداری و شورا این است که هیچ‌گونه خلل و صدمه‌ای در ارکان این ساختارهای تاریخی، ایجاد نشود و ماندگاری آنها نیز تداوم یابد.