شورای شهر در آزمون شفافیت رفوزه شد !
شورای شهر در آزمون شفافیت رفوزه شد !
در حالی از ابتدای این هفته اخباری مبنی بر طرح سوال از شهردار نیشابور به گوش می رسید که هیچ خبر رسمی در این رابطه از سوی روابط عمومی شورای شهر نیشابور منتشر نشد و هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرد.

از جزئیات سوالات و اینکه کدامیک از اعضای شورا مبادرت به طرح این سوالات کرده اند هنوز هیچ خبری در دست نیست و برگزاری این جلسه به صورت غیر علنی بر ابهامات آن در نزد شهروندان افزوده است.
فارغ از این موارد به نظر می رسد اعضای شورای شهر که در آغاز کارشان بر شعار شفافیت و شورای شیشه ای اصرار می کردند با گذشت زمان و بنا به مصالحی قول هایشان را فراموش می کنند.
حال سوال اینجاست با توجه به اینکه پرسش از شهردار حق قانونی اعضای شورای شهر است اما ایشان چه سوالاتی از شهردار نیشابور دارند که از طرح آن در نزد افکار عمومی می پرهیزند و رای به برگزاری جلسات غیرعلنی و پشت درهای بسته به دور از چشم خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی می دهند؟
آیا این روند در جهت به کرسی نشاندن خواسته های شخصی برخی از اعضای شورا در پیش گرفته شده یا با نیت جلوگیری از التهاب عمومی در سطح جامعه؟
آیا بدین ترتیب در مدت زمان یک ساله باقی مانده از عمر شورای شهر شاهد افول اعتبار و منزلت این نهاد مدنی در نزد شهروندان خواهیم بود؟


خاتون شرق در راستای مسئولیت اجتماعی خود و تنویر افکار عمومی این سوالات را به طور جدی از ریاست شورای اسلامی مطرح می کند:
چرا جلسه طرح سوال از شهردار نیشابور بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟
کدامیک از اعضای شورا رای به برگزاری جلسه غیر علنی دادند؟
در این جلسه به طور مشخص چه سوالاتی مطرح شد؟


حال باید منتظر ماند و دید خروجی این جلسه در فاصله یکسال مانده به پایان عمر شورای پنجم چه اثری بر روند کاری مدیریت شهری دارد.