زبان رسمی همه جا گلوله ست
زبان رسمی همه جا گلوله ست
شعر امروز به انتخاب دبیر صفحه ادبی. شعر محتواگرا از شادروان راهب. یادش گرامی.

**

از یگانگی آوای گام ها

از زبان متحد پاروها در آب

دریافته ام مردم دنیا به یک زبان سخن می گویند

به یک زبان گرسنه اند

به یک زبان می میرند

زبان مادری همه جا بوسه

زبان رسمی همه جا گلوله ست

به همین سادگی همه ی انسان ها به یک زبان خسته اند

به همین سادگی

در تمام دنیا رو به مردم تیر هوایی شلیک می کنند

تیرهای هوایی شقیقه ی ابر ها را سوراخ می کنند

من به این باران ها مشکوکم

این باران ها سرخ هم اگر نباشند

بوی خون دارند.

علیرضا راهب

  • نویسنده : به انتخاب دبیر صفحه ادبی
  • منبع خبر : اینترنت