در یک سال گذشته فولاد خراسان در کدام حوزه ها در کشور اول بود؟
در یک سال گذشته فولاد خراسان در کدام حوزه ها در کشور اول بود؟
خاتون شرق- بالاترین رکوردهای رشد فولاد خراسان