آگهی مزایده
آگهی مزایده
آستان قدس ضوی تعداد ۲قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در پشت اداره راه‌وترابری (اراضی کارخانه قند) از طریق مزایده واگذار می کند.
آگهی برگزاری مزایده زمین مسکونی
آستان قدس ضوی تعداد ۲قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در پشت اداره راه‌وترابری (اراضی کارخانه قند) از طریق مزایده واگذار می کند.