آمارهای معنادار!تفاوت فوتی هادر زمستان ۹۸ با ۹۷و۹۶ به کرونا مرتبط است؟
آمارهای معنادار!تفاوت فوتی هادر زمستان ۹۸ با ۹۷و۹۶ به کرونا مرتبط است؟
پس از روزها که سازمان ثبت احوال در این چالش قرار گرفته بود که چرا آمار مرگ ومیر زمستان98 و فروردین99 را اعلام نمی کند، سرانجام طی دوروز گذشته این آمار روی سایت این سازمان قرار گرفت و با توجه به ماجرای کرونا و برخی شائبه ها درباره تعداد قربانیان این ویروس، طبیعتا ذهن ها به سمت و سوی مقایسه این آمار با سال های گذشته سوق پیدا می کند.

بررسی های خراسان حاکی از این است که آمارمرگ ومیر فقط در زمستان۹۸  در مقایسه با همین آمار در زمستان های۹۷ و ۹۶ در برخی از استان ها همچون تهران، قم، مازندران و گیلان که از کانون های مهم کرونا بودند، تفاوت های معناداری را به ذهن متبادر می کند. در جدول زیر آمارمرگ و میر در سال های ۹۶ و۹۷ و۹۸ در کنار هم آمده است:


 زمستان کم سفر
این آمارها در شرایطی رقم خورده است که با آغاز ماه اسفند و اعلام رسمی مبتلایان به کرونا در کشور به نوعی با کاهش سفرها و طبیعتا کاهش تعداد جان باختگان جاده ای روبه رو بوده ایم چنان که آمارهای پلیس نیز در چند وقت اخیر از تصادفات جاده ای همین موضوع را تایید می کند. درعین حال بررسی این آمارها در نگاهی کاوشگرانه تر  و جامع به همه استان ها بیشتر به ما کمک می کند که به ارزیابی دقیق تر کرونا بپردازیم. اما با نگاهی کلی به افزایش معنادار در برخی استان ها بر می خوریم که در دو زمستان ۹۸ با ۹۷ در قم آمار فوت شدگان ۴۸ درصد، در گیلان ۳۳ درصد، در مازندران ۲۲ درصد با افزایش مواجه بوده است. در شرایطی که مقایسه آمارهای ۹۷ با ۹۶ همان طور که از جدول هم بر می آید چندان معنادار نیستند.


افزایش۱۸هزارنفری فوتی ها

به هر روی از ارقام جدید ثبت احوال برمی آید تعداد مرگ ومیرهای سال۹۸ نسبت به سال قبل از آن نیز ۱۸هزارو۱۴۷نفر بیشتر بوده که البته ماجرای کرونا در کشور از بهمن و بیشتر در اسفند شیوع یافته است. طبق اعلام ثبت احوال در سال ۹۸ ، ۳۹۵ هزار و ۳۹۲ نفر و در سال ۹۷،  ۳۷۷ هزار و ۲۴۵ فوتی ثبت شده است.

  • منبع خبر : خراسان