آب در خوابگه مورچگان ریختن کار شاعرانه‌ای نیست
آب در خوابگه مورچگان ریختن کار شاعرانه‌ای نیست
این که بتوان کمی منصفانه به ادبیات و حواشی آن نگریست نوعی تمرین مدارا برا رسیدن به فرهنگ مداراست. این یادداشت ها می خواهند معدل رفتاری جامعه را به نوعی بگیرند و این تب ناخواسته را پاشویه نموده دما را کمی پایین بیاورند.

مسعوداصغرنژادبلوچی

در دوران معاصر به‌واسطه شناخت جهان درون انسان تألیف کننده یا صاحب اثر توسط مخاطبین در جایگاه رمان‌نویس یا شاعر و سرک کشیدن از بخش خصوصی زندگی شاعر یا نویسنده، بخش عمده ذهن نویسنده و شاعر به‌جای آنکه در درون خود رخ دهد به برون‌سپاری‌ها و بیرون نگرنی‌ها می‌انجامد. به زبان دیگر انسان از سیر آفاق دست کشیده است و سعی می‌کند افق دید درون خود را در نگاه دیگران از کنجکاوی‌های هدفمند تا بی‌مورد رصد نماید. باید به همین خاطر ارائه آثار خاص با زبان خاص از این آسیب‌شناسی جلوگیری نمود. قرار نیست ایجاد فاصله‌گذاری به‌نوعی پرکننده خلق و نبود بخش عظیمی از رویکرد ناخودآگاه جغرافیایی بشود و به شکل سطحی‌نگری نمود پیداکرده و از ارائه اثر خاص جلوگیری کند.
در حال حاضر در شهرستان نیشابور با توجه به سابقه تاریخی به شکل مدون و متناسب با این سابقه تاریخی در حد فاصله خیام تا امروز یا حتی عطار تا امروز شاعر قابل به ارزیابی یا نویسنده‌ای که بتوان هماوردی نماید با این نام را نمی‌توان جست و در قبال آن به تعهدهای یک سرزمین از نوع بومی یا آیینی آن پرداخت. شعرا و نویسندگان فعال و غیرفعال امروز نیشابور به‌واسطه نوعی رفع تکلیف در حال انجام کار هستند برخی عاشقانه‌های صرف و برخی با حرکت‌ها و رویکردهای شتاب‌زده و هیجانی سعی دارند نمود خاصی را از شعر داستان و هنرهای چندگانه سینمایی و تئاتر و هنرهای تجسمی به منصه ظهور برسانند. برخی در قبال سفارش پذیری و برخی در قالب سبقت گرفتن از یکدیگر برای حضور حداقلی از نوع اثربخشی تا ایجاد یک رویداد شناسنامه‌دار در حال فعالیت می‌باشند به همین مناسبت با تأکید بر این‌که شعر و داستان هر سرزمین شاکله‌های اساسی و عمیق فرهنگ هر مرز و بوم را تحت شعاع خود قرار می‌دهد باید در این باره فعالین، نویسندگان و پژوهشگران به واسطه حضور در این جغرافیای خاص بار دیگر برای این شهر تصمیم‌گیری‌های درازمدت نموده و سعی به تولید و تألیف آثار شایسته این سرزمین در شعاع عطار و خیام نمایند. همان‌گونه که پیش‌تر در جلسات به شکل شفاهی اعلام شد نمودی از شعر معاصر این شهر در نوع خود بی‌بدیل است که توانسته است حد فاصله سرایش از سواد تا سرود را به‌سرعت طی نماید به منصه ظهور رساند و مورد توجه قرار گرفت یغما بود؛ اما سایر فعالین شعرا نویسندگان و پژوهشگران به نوعی در حد و اندازه نیشابور به فعالیت نمی پردازند این معضل را با شناخت گفتگو و گفتمان می‌توان مورد بررسی قرار داد و برای آن تصمیم های اساسی گرفته در این راستا باید از نقطه نظرهای پیشینیان و انرژی های پایان ناپذیر جوانان بهره جست دهه بندی از دسته بندی جداست.

  • نویسنده : مسعود اصغرنژادبلوچی
  • منبع خبر : خاتون شرق